Tämä osio julkistetaan aamulla perjantaina 26.1.2018
fsdfdfsf
Helsingin itäinen ja läntinen ratahaara yhdistetään Ilmalaan sijoittuvalla Finnopolis-asemalla. Kauko- ja lähiliikenteellä on neljä ja kaupunkiliikenteellä kaksi laituriraidetta*. Kauko- ja lähiliikenteen junien vuorovälin voi tiivistää 3 minuuttiin (20 junaa tunnissa) suuntaansa Espoon ja Keravan välillä**. Kaupunkijunien vuorovälin voi tiivistää 2,5 minuuttiin (24 junaa tunnissa) suuntaansa*** Huopalahden ja Hiekkaharjun välillä. Nykyiseen ruuhkatunnin Pääradan liikennöintiin nähden junamäärät kaksinkertaistuvat. HQS-ratkaisun myötä voidaankin keskittyä kehittämään keinoja käyttämättömän ratakapasiteetin hyödyntämiseksi ja matkustajavirtojen kasvattamiseksi.

* Yhteensä 6. Pääteasema-liikennöinnin tehottomuudesta kertoo Töölönlahden laituripihan 19 laituriraidetta. **Häiriötilanteita hallitaan HQS-ratkaisussa esitetyin raide-, rata-, asema- ja liikennöintiratkaisuin. ***Välillä Huopalahti–Hiekkaharju 2,5 minuuttia, Kehäradalla sekä Espoon ja Keravan ratahaaroilla 5 minuuttia.

fsdfdfsf
Helsingin junaliikenteen kehittämisen este ei ole ratakapasiteetin puute vaan Helsingin rautatieaseman pääteasemaominaisuudesta johtuva välityskyvyn puute. Junat saapuvat ja lähtevät takaisin samaa ratakäytävää ja odottavat asemalla sopivaa aikataulupolkua paluuvuorolle lähteäkseen. Tämä johtaa pääteaseman ratakäytävän monihaaraiseen raiteistukseen, laajaan aseman laituripihaan ja tehottomaan junakaluston käyttöön. Päättyvän ratajärjestelmän varikkokin sijoittuu pääteaseman lähellä.
fsdfdfsf

Itä–länsisuuntaisten (Turku–Kouvola) junien matkustajavirrat ovat jo nykyisin lähellä tasapainoa. Pääradalla pohjoisesta Tampereen suunnasta tulevat junat jatkavat HQS-ratkaisussa heiluriradan läntisellä haaralla Espooseen. Leppävaaran asemalla kaukojunat käyttävät nykyisiä keskimmäisiä laituriraiteita. Aseman länsipuolelle niiden väliin lisätään 2 kääntöraidetta* Tampereen nopeimmille junille. Nykyisillä laitimmaisilla laituriraiteilla pysähtyvät lähiliikenteen junat. Kaupunkijunille rakennetaan uudet raiteet lähiliikenteen laitureiden toiselle puolelle. Tampereen hitaiden kaukojunien pääteasema on Espoon keskus, jonka länsipuolelle rakennetaan kääntöraide. Turku–Kouvola – suuntaiset kaukojunat sekä kaikki lähiliikenteen junat jatkavat Espoon keskuksesta länteen. Kauklahti, Kirkkonummi, Karjaa ja Lohja (Turun tuntirata) ovat lähijunien heiluriliikenteen pääteasemia.

*Kaksi kääntöraidetta mahdollistaa vaiheittaisen siirtymisen heiluriliikenteeseen. Leppävaaran asema voi toimia pääteasemana useammille junille ennen liikenteen tasapainottumista.

fsdfdfsf

HQS-avainradalla nopeat raiteet ovat neliraiteisen5 radan keskellä ja kaupunkijunien raiteet reunoilla. Saman suunnan raiteiden yhteisliikennöinti mahdollistuu. Häiriötilanteiden hallinta helpottuu ja laiturin yli vaihto nopeista junista kaupunkijuniin nopeuttaa matkaketjuja. Finnopolis-asemalla vaihto junista Helsingin Päärautatieasemalle liikennöiviin raitiojuniin kestää vain kaksi minuuttia. Sekä nopeat (6,5 min) että viidellä kantakaupungin väliasemalla pysähtyvät (9,5 min) raitiojunat liikennöivät minuutin vuorovälein. Lentoasemalta nopeat raitiojunat liikennöivät Tikkurilan asemalle (6 min) ja Finnopolis-aseman kautta Helsingin keskustaan (20 min)*.

* Lentoaseman lähtölaituri on uuden keskusaulan sivuoven edessä ja Tikkurilan asemalla junalaitureiden päällä. Helsingin keskustassa raitiojunien laiturit sijaitsevat Rautatieaseman alkuperäisellä laituripihalla metron lippuaulan tasolla. Raitiojunista on sisätilayhteys metroon, raitiolinjoille ja katutilan alapuoliseen jalankulkuverkkoon.

dsfasdfsdf
Kaupunkiradan runko-osan 2,5 minuutin vuorovälin ansiosta kaupunkijunien heiluriliikennöintiä voidaan laajentaa Hämeenlinnanväylän ja Turunväylän uusilla ratahaaroilla. Kehäradan arvokkaan tunneli-investoinnin hyötyä voisi kasvattaa Lentoaseman heiluriliikenteellä. Yksin 3,5 km mittainen pintarata Leinelästä itään mahdollistaisi Lentoaseman heiluriliikenteen Lahdenväylän ja Hämeenlinnanväylän (Kehäradan Petaksen asemavaraus) välillä. Kehä 3:n varsi on tutkimisen arvoinen Lentoaseman heiluriliikenteen reitti länteen, Lahden- ja Porvoonväylän varret itään. Lentoaseman heiluriliikenne vapauttaa Kehäradan runko-osalla aikataulupolun esimerkiksi Klaukkala–Ahjo heilurilinjalle.
dsfasdfdsfsda

HQS-ratkaisussa varikot siirretään junien yöpymispaikkojen yhteyteen. Kannattavan liikennöinnin huoltotoiminta keskittyy yöaikaan. Kaukojunien varikot sijoittuvat Turkuun, Ouluun ja Espoon keskukseen*. Lähiliikenteen varikko rakennetaan Poikkitien aseman yhteyteen Pääradan ja Oikoradan uuden yhdysraiteen8 varteen. Kaupunkiliikenteen varikko sijoittuu Vantaalle, Kehäradan Petaksen asemavarauksen yhteyteen. Paikalle ei voi lentomelusta johtuen rakentaa asuntoja.

*Kaupunkikallion ratakanjonia laajennetaan ja maisemoidaan viherkatteella. Väliaikainen varikko voidaan rakentaa joko Kauklahden tai Kirkkonummen aseman yhteyteen. Tunneliradan myötä varikko olisi Tallinnassa.

sdfsdfsdf
Varikot siirretään ensimmäiseksi pois Ilmalasta. Finnopolis-asema ympäristöineen voidaan rakentaa valmiiksi. Nykyinen ja uusi ratajärjestelmä ovat päällekkäisiä vain hyvin lyhyen matkan Oulunkylässä ja Keskuspuistossa. Yhdistämisen hetkellä liitoskohdille rakennetaan väliaikaiset ohitusraiteet. Vaiheittainen (kaukoliikenne ensin) siirtyminen heiluriliikennöintiin mahdollistaa keskustan raitiojunaradan rakentamisen ennen kaupunkijunien keskustaan liikennöinnin loppumista. Lentoaseman raitioradat voidaan rakentaa jo ensimmäisessä vaiheessa tai siirtää rakentaminen myöhemmäksi.
dsfadsfda
HQS-ratkaisu soveltuu molempiin Tallinnan tunneliradan reittivaihtoehtoihin. Helsingin kantakaupungin alittavan reitin asema sijoittuisi Päärautatieaseman yhteyteen noin 70 metriä merenpinnan alapuolelle. Suurinta hyötyä koko ratajärjestelmälle tuo ratkaisu, jossa rata Eurooppaan kulkisi Keilaniemen kautta. Rakentamalla radalle läntinen haara Espoon keskukseen syntyisi paitsi Turun Tuntiradan täydentämä nopea yhteys Länsi-Suomesta Tallinnaan myös nopea (300 km/h) Turku–Helsinki– Lentoasema–Pietari -rata, jolla on erinomaiset yhteydet metro-, raitio- ja junarataverkkoon.
sdfdasd

Helsinki Quick Step -ratkaisu soveltuu kaikkiin tiedossamme oleviin Euroopan tunneliratareitteihin. Ratkaisun hyöty Helsingin keskustan kautta linjattuun FINEST-hankkeeseen on, että tunneliradan asema Helsingin keskustassa voisi olla noin 30 metriä FINEST-hankkeessa toistaiseksi suunniteltua ylempänä. Tunnelirakentamisen kannalta yksinkertaisin keskustan aseman paikka olisi Kampin keskus 2. Rautatieasema olisi saavutettavuudeltaan ja symbolisisällöltään paras Euroopan aseman sisäänkäynnin paikka, mikäli reitti on keskustan muiden maanalaisten rakenteiden kannalta mahdollinen. Lisäksi olemme tutkineet Ruoholahden kautta ja Lauttasaaren kautta kulkevat tunneliradan reitit. Euroopan tunnelirata kannattaa reittivalinnasta riippumatta suunnitella nelikiskoisena – sekä kotimaan (Venäjän, Kiinan, Viron) raideleveyden että Euroopan raideleveyden mukaisena ratana. Tämä mahdollistaa suoran liikennöinnin tunneliin useammalta kuin yhdeltä kotimaan ratahaaralta ja vaihdottoman yhteyden, jos matka ei jatku Tallinnaa pidemmälle. Passi- ja turvatarkistukset ovat osa tunneliradan liikennöinnin suunnittelua. HQS-ratkaisu sopii osaksi yksityiseen rahoitukseen3 perustuvaa FINEST BAY AREA -hanketta, jonka tunnelirata Eurooppaan kulkisi Espoon Keilaniemen kautta. Ratalinjaus on seudullisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä ajatellen mielenkiintoinen. Keilaniemestä Espoon keskukseen rakennettava tunneliradan haara ja Turun tuntirata muodostaisivat nopean junayhteyden Länsi-Suomen ja Euroopan mantereen välille. Samalla syntyisi Turku–Helsinki–Lentoasema–Pietari -suurnopeusrata ja sen suora yhteys metroverkkoon. Kuvan 1 Eurooppa-asema sopii myös Keilaniemen reitin asemaksi.

Kuva 1: Euroopan tunneliradan asemavaraus (ruskealla) Helsingin heiluriliikenteen Finnopolis-aseman yhteydessä.
sdfsdfsa

HQS-ratkaisu perustuu olemassa olevan liikenneinfran kaistatehokkuuden moninkertaistamiseen pääosin pintarataratkaisuin. Vain rataosuus Oulunkylä–Keskuspuisto (3,5 km) on maan alla. Kaikki asemat ovat pinta-asemia9. Yhteys maanpinnan jalankulkureitteihin ja pyöräilyväyliin, kaupunkipyöriin, raitiovaunuihin, busseihin ja metroon sekä muihin saavutettavuuspalveluihin on enimmillään yksi tason vaihto. Sujuvat vaihdot ja pinta-asemat tekevät matkaketjuista nopeita.*

*Joko perinteinen pinta-asema, maanpintaan upotettu kaukaloasema tai maanpinnan yläpuolinen silta-asema.

safsdfsdfds

HQS-ratkaisun ratainvestoinnit ovat 1,95 miljardia10. Ratkaisulla vältytään mm. Pisararadan, Töölön metron ja Pasila–Kerava -tunneliradan rakentamiselta. Jo ensivaiheen maankäytön hyödyt Helsingin keskiakselilla maksavat investoinnin takaisin. Kansantalouden suurin etu on kasvukäytävien hyötyaikaverkko* – päällekkäisten työssäkäyntialueiden ekosysteemi. Työ ja tekijä kohtaavat. Kansalaisten etuja ovat systeeminen liikkumisen vapaus, asumispaikan ja -muodon sekä työpaikan vapaampi valinta ja kohtuuhintaisempi asuminen. HQS on ilmasto- ja ympäristöystävällinen pääkaupunkiseudun kaupunkien yleiskaavoihin yhteensopiva ja nopeasti toteutettavissa oleva ratkaisu.

* Yhden tunnin päivittäisen työmatkan muuttuminen työajaksi vasta 6,5 vuoden työuran pitenemistä.

Budjetti selvityksen sivulla 3, lataa pdf tästä.

Tallinna julkistetaan 26.1.2018

Julkistetaan 26.1.2018

Lentokenttä, julkistetaan 26.1.2018
%d bloggaajaa tykkää tästä: